Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 04/2018

Tässä numerossa esittelemme Rääkkylässä toteutettua yhteisrakentamishanketta, kerromme Viestintäviraston käynnistämästä Verkkotietopisteen tietosisällön ajantasaisuuden valvonnasta sekä elokuussa käyttöön otettavasta Verkkotietopisteen uudesta versiosta. Lisäksi löydät tietoa ajankohtaisista asioista sekä verkkoinfran käsitemallien kehityshankkeesta.

Tässä numerossa:

Rääkkylässä yhteisrakentaminen toi 10-20 % kustannussäästöt

Pohjois-Karjalassa valokuituverkon rakentamiselle on kova kysyntä. Rääkkylä päätti ottaa etunojan yhteisrakentamisessa, jotta asukkaat saisivat nopeat ja modernit yhteydet - rakentamisen aikaiset haitat minimoiden. Hankkeessa kumppaneina toimivat sähköverkkoyhtiö PKS Sähkönsiirto Oy, urakoitsija Voimatel Oy ja Rääkkylän kunnan perustama Valopiuha.

PKS Sähkönsiirto Oy:n toiminta-alue Itä-Suomessa on suuri, ja se kattaa Pohjois-Karjalan maakunnan sekä Pohjois- ja Etelä-Savon alueita. Yhtiö hallinnoi 22 000 kilo-metriä sähköverkkoa. Vuosittain PKS Sähkönsiirto Oy toteuttaa noin kymmenen taajama-alueen kaapelointiurakkaa ja noin viisikymmentä suurempaa haja-asutusalueen kaapelointi- tai ilmajohtourakkaa. Työkohteet jakaantuvat ympäri PKS Sähkönsiirron laajaa toimialuetta, työkohteiden koon ollessa 3–15 johtokilometriä.

Rääkkylässä yhteisojaa rakennettiin muutama kilometri taajamakaapeloinnin yhteydessä. Jo alkumetreiltä lähtien hankkeen keskeisiksi menestystekijöiksi muodostuivat avoin viestintä ja tiedon jakaminen toimijoiden kesken. Kustannusten jaosta sovittiin yhdessä, ja esimerkiksi PKS Sähkönsiirto Oy:n saavuttama kustannussäästö oli arviolta 10-20 % kaapeliojan kustannuksista.

Verkkotietopiste.fi -palvelun rooli on tärkeä yhteisrakentamisen suunnittelussa ja tietojenvaihdossa. PKS Sähkönsiirto Oy käyttää aktiivisesti verkkotietopiste.fi palvelua rakentamishankkeiden tiedonvälitykseen.

"Me PKS Sähkönsiirto Oy:llä lähetämme aina omat suunnitelmamme nähtäväksi alueen toimijoille sekä teleoperaattoreille. Hyödynnämme myös verkkotietopiste.fi -portaalia. Jos kaikki toimijat laittaisivat portaaliin tiedot urakoistaan, olisi helpompi suunnitella rakentamista yhdessä." Jukka Ahonen, PKS Sähkönsiirto Oy.

Verkkotietopiste.fi -palvelun tietojen ajantasaisuus verkkotoimijoiden vastuulla

Verkkotietopisteen tietosisältö 11.6.2018

Verkkotietopisteessä olevien verkkojen ja rakentamissuunnitelmien määrä on kasvanut tasaisesti. Palvelun hyödyt ovat kiistattomat - sen kautta saa tietoa kattavasti koko Suomen alueelta ja siellä oleva tieto on ajan tasalla.

Viestintävirasto valvoo palvelun käyttöä ja palvelussa olevien tietojen kattavuutta. Parhaillaan virastolla on käynnissä laaja yhteydenottokierros verkkotietopisteen tiedon toimitusvelvollisiin, jotta palvelussa olevien tietojen kattavuutta ja ajantasaisuutta saadaan parannettua.

Viestintävirasto muistuttaa, että palveluun tulee toimittaa viipymättä tieto mahdollisista yhteisrakentamiskohteista. Tiedot tulee toimittaa myös alustavista rakennushankkeista, joiden toteutuspäätöstä ei ole vielä tehty. Tiedon toimittajat ovat vastuussa tietojensa ajantasaisuudesta.

Keypro Oy sekä Trimblen palvelujen osalta palveluntoimittajat ovat toteuttaneet rajapintaratkaisun tiedon siirtämiseksi Verkkotietopisteeseen. Uusimpana rajapintaratkaisuna Sitowise ottaa käyttöön Louhi Kuntapalvelimen "Suunnitelmat"- kartalla uusia toiminnallisuuksia kesällä 2018. Palvelun avulla kunnat voivat ylläpitää suunnittelu- ja rakennushankkeiden tietoja ja esittää näitä intra- ja internet -paikkatietopalveluissa. Jatkossa nämä tiedot voidaan siirtää ja päivittää automaattisesti myös Verkkotietopisteeseen sinne luodun rajapintaratkaisun avulla.

Verkkotietopiste.fi -palvelun uusi päivitys ja sähköjakeluverkkotoimijoiden vastuu-aluekarttapalvelu otetaan käyttöön elokuun lopulla

Verkkotietopisteen vuoden toinen päivitys on tarkoitus julkaista elokuussa, näillä näkymin viikolla 34.

Verkkotietopisteen toimintaa on kehitetty laajasti alkuvuoden aikana. Tämä näkyy käyttäjälle selkeämpänä ulkoasuna, parempina mahdollisuuksina hallinnoida omaa käyttöliittymää, ja järjestelmän parempana suorituskykynä. Näistä suorituskyvyn parantaminen on vuoden toisen päivityksen keskeinen tavoite.

Lisäksi käytettävyyttä parannetaan mm. mahdollistamalla organisaatioille oletuskarttanäkymän valinta sekä yhteisrakentamiskohteiden, useamman sähköpostiosoitteen ja muiden hyödyllisten lisätietojen ilmoittaminen. Lisäksi palvelussa on jatkossa mahdollisuus jakaa tiedotteita käyttäjille ja karttaikkunassa näyttää koordinaattitietoja palvelun käyttäjälle.

Palveluun lisätään myös kokonaan uusi toiminto yhdessä Energiaviraston kanssa sähkönjakelun vastuualueiden määrittelyyn, vahvistamiseen ja julkaisemiseen. Sähkönjakeluverkkoyhtiöt tuovat palveluun luonnoksen vastuualuistaan, koordinoivat tarvittaessa rajat naapurien kanssa ja lähettävät vastuualueet Energiavirastolle hyväksyttäviksi. Energiavirasto on yhteydessä sähkönjakeluverkkoyhtiöihin vastuualueiden määrittämiseen palvelun avulla.

Kesän aikana palvelun tietoturva-auditointi uudistetaan. Sen avulla varmistetaan, että palvelun kehityksen yhteydessä sen tietoturvallisuus on pysynyt vaaditulla tasolla ja, että mahdolliset uhat saadaan korjattua ennen päivityksen julkaisemista.

Luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi lausuntokierroksella 25.6.2018 asti

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Digitaalisen infrastruktuurin strategia sisältää Suomen laajakaistatavoitteet vuodeksi 2025 sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategiassa käsitellään sekä valokuiturakentamisen edistämistä että tarvittavia taajuuspoliittisia linjauksia 5G:n käyttöönottamiseksi. Strategialuonnoksessa on esitetty myös toimenpiteitä verkkotietopiste.fi-palvelun kehittämiseksi. Nyt on mahdollisuus lausua, käy tutustumassa asiakirjaan!

Linkki lausuntopyyntöön ja asiakirjoihin

Ranking kuntien kiinteän laajakaistan tilanteesta julkaistiin ensi kerran.

Suuret kaupungit eivät ole kiinteän laajakaistan ranking-listalla kärkijoukoissa Viestintäviraston tuoreessa selvityksessä. Parhaat kunnat yltävät luokituksessa jo yli kolmeen tähteen, mutta koko Suomen osalta ollaan keskiarvolta vielä 2 tähdessä. Luokitus on 0-5 tähteä.

Kunnille annettu tähtien määrä kuvaa kuinka lähellä kussakin kunnassa oltiin tilannetta, jossa kaikkien vakinaisten asukkaiden saatavilla on 1000 megan liittymä (1 Gbit/s) ja kaikkien käytössä 100 megan liittymä (100 Mbit/s).

Laskennassa huomioitiin myös hitaampien nopeusluokkien käyttöä ja saatavuutta. Lue lisää rankingtilanteesta ja tarkista oman kuntasi tilanne.

Verkkoinfrastruktuurin käsitemallin kehitystyö käynnissä

Viestintävirasto on rakentamassa yhdessä Helsingin kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden, Turun seudun vesihuollon kanssa verkkoinfran käsitemallia. Mallinnuksen suorittaa Sitowise. Käsitemallinnuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen rakenteellinen malli verkkotoimialalla käytettävästä käsitteistä. Tavoitteena on selvittää termien merkitykset niin, että samoista asioista käytetään samoja termejä.

Tähän mennessä on haastateltu seuraavia tahoja ja saadun informaation perusteella ensimmäiset versiot käsitemalleista on piirretty verkkotyyppikohtaisesti.

  • Vesihuolto ja Viemärit: Turun Vesihuolto Oy, HSY
  • Sähkö: Fingrid, Elenia
  • Tietoliikenne: Elisa, Telia
  • Kaukolämpö, Kaukokylmä: Fortum, Vantaan Energia
  • Maakaasu: Gasum, Fortum
  • Liikenteenohjaus: Liikennevirasto, Helsingin kaupunki
  • Tietojärjestelmätoimittajat: Trimble

Työ jatkuu lisähaastatteluin sekä nyt tehtyjen mallien verifioinnilla verkkotoimijoiden asiantuntijoiden kanssa. Alustavasti on sovittu, että yhteiset työpajat järjestetään Viestintävirastossa keskiviikkona 22.8. siten, että aamupäivällä käsitellään kaasu- ja vesihuoltoverkkoja ja iltapäivällä sähkö- ja tietoliikenneverkkoja. Kiinnostuitko? Kannattaa varata aika kalenteriin!

Kutsu kumppanit mukaan yhteisrakentamisverkostoon!

Yhteisrakentamisverkosto on keskeisessä roolissa luomassa edellytyksiä digiyhteiskunnalle. Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä Verkkotietopiste.fi-palveluun liittyvissä kysymyksissä.

Verkostoon voi ilmoittautua tästä.

Viestintäviraston yhteisrakentamissivuilla on ajankohtaista tietoa verkostosta ja yhteisrakentamisesta. Lisäksi sivustolla on julkaistu myös aiemmat uutiskirjeet.

Kerrothan yhteisrakentamisverkostosta ja siihen liittymisestä kollegoillesi ja yhteistyötahoillesi!Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Verkosto , Verkot , Uutiskirje

Päivitetty 15.06.2018

LinkedIn Print