Det nya direktivet reglerar leverans av radioutrustning på marknaden och ibruktagande av radioutrustning inom EU

Publicerad 17.06.2014

Det nya direktivet om radioutrustning som trädde i kraft den 12 juni 2014 innehåller bestämmelser om leverans av radioutrustning på unionsmarknaden och ibruktagande av den inom unionen.

På Finlands initiativ omfattar direktivets tillämpningsområde nu även mottagare. Överensstämmelse med krav för till exempel televisionsmottagare och andra mottagare som använder radiofrekvenser har beaktats i direktivet. Det gör regleringen av marknaden för radioutrustning tydligare i enlighet med Kommunikationsverkets syften. Att utrustning som använder radiofrekvenser fungerar utan störningar ligger i alla användares intressen.

I det nya direktivet fastställs tillverkarnas, importörernas och försäljarnas ansvar för överensstämmelse med krav tydligare än förut. Kommunikationsverket övervakar radioutrustningens överensstämmelse med krav och införande på den finländska marknaden.

Det nya direktivet ersätter det tidigare direktivet om radioutrustning från år 1999 och det måste tillämpas nationellt efter en övergångsperiod på två år från och med den 13 juni 2016.

Bekanta dig med författningen som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning den 22 maj 2014.

Ytterligare information:

specialsakkunnig Ritva Suurnäkki, tfn 0295 390 645

Ämnesord: Frekvenser , Radio , Television , Marknader , Nyheter

LinkedIn Print