Högsta förvaltningsdomstolen bekräftade Kommunikationsverkets åsikter om behovet av att reglera abonnentförbindelseprodukter – skyldigheter avseende maximipris upphävdes

Publicerad 28.10.2014

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bekräftade i sina beslut Kommunikationsverkets åsikter om behovet av att reglera abonnentförbindelser med ledare av metall och optisk fiber. Däremot upphävde HFD Kommunikationsverkets beslut om fastställande av ett högsta pris.

HFD har den 27 oktober gett sina beslut i fråga om uthyrning av Anvia Abp:s, Elisa Abp:s och TeliaSonera Finland Oyj:s abonnentförbindelser. Kommunikationsverket gav besluten om betydande marknadsinflytande i saken år 2012. HFD avslog företagens besvär med undantag för de skyldigheter som gäller fastställande av ett högsta pris.

HFD bekräftade Kommunikationsverkets åsikter om företagens betydande marknadsinflytande och om prisregleringens nödvändighet. Uthyrning av abonnentförbindelser av både metall och optisk fiber till ett skäligt och kostnadsorienterat pris är nödvändig för att främja konkurrensen och att undanröja hinder för tillträde till marknaden. Till den delen är Kommunikationsverket nöjt med HFD:s beslut.

HFD upphävde Kommunikationsverkets beslut till den del de gäller skyldighet som ålagts företagen att iaktta det högsta pris som Kommunikationsverket på förhand har fastställt. HFD ansåg att verkets motivering till att fastställa ett maximipris inte var tillräcklig med tanke på att ett högsta pris får enligt lagen fastställas endast i undantagsfall. Kommunikationsverket är besviket på HFD:s linje eftersom fastställande av ett maximpris för reglerade produkter på förhand skulle förbättra regleringens förutsägbarhet och möjliggöra nya aktörers tillträde på marknaden effektivare än vid efterhandsövervakning.

Med anledning av HFD:s beslut avbryter Kommunikationsverket remissförfarandet om maximipriser för uthyrning av abonnentförbindelser som började den 10 oktober 2014. Företagen måste beakta den gällande prisregleringens inverkan i sin prissättning. Kommunikationsverket har för sin del en skyldighet att övervaka att prissättningen är lagenlig och att de nu bekräftade SMP-skyldigheterna följs. Kommunikationsverket kommer också att bedöma vilka andra effekter HFD:s beslut medför bland annat när det gäller att bedöma behovet av förhandsreglering och ålägga skyldigheter i framtiden.

HFD:s beslut angående Elisa Abp:s besvär

HFD:s beslut angående TeliaSonera Finland Oyj:s besvär (på finska)

HFD:s beslut angående Anvias besvär (på finska)

Ytterligare information ger:

Biträdande direktör Marja Lehtimäki, tfn 0295 390 515

Chef för gruppen Reglering Sanna Hughes, tfn 0295 390 522

Abonnentförbindelse är den del av telenätet som används för att tillhandahålla slutkunder bredbandsabonnemang från teleföretagets central. När en tjänsteleverantör säljer ett abonnemang utanför sitt eget verksamhetsområde hyr tjänsteleverantören en abonnentförbindelse av det teleföretag som är verksamt på området i fråga. En sund prissättning på abonnentförbindelsemarknaden är en förutsättning för att teleföretagen kan konkurrera på varandras verksamhetsområden och sålunda erbjuda konsumenterna förmånliga bredbandstjänster.


Ämnesord: Internet , Telefon , Betydande marknadsinflytande , Bredband , Konkurrens , Priser , Nyheter

LinkedIn Print