Gemensamma begreppsmodeller för nätverksområdet gör infrastrukturinformationen tillgänglig för alla

Publicerad 31.10.2018

Digitalisering av den bebyggda miljön förutsätter bland annat allt bättre samutnyttjande av nätrelaterad information. Det har varit utmanande att samla in och administrera information på ett tillförlitligt sätt när nätaktörer och kommuner använder olika benämningar på saker.

Nu blir det en lättnad i situationen: för nätversområdet har man gjort upp gemensamma begreppsmodeller för information om ledningar som publicerades på Kommunikationsverket den 10 oktober. Begreppsmodeller behövs i stor utsträckning för att utveckla lösningar för hantering av infrastrukturinformation. Modellerna omfattar centrala begrepp och nätkonstruktioner för el-, IT-, vatten-, avloppsvatten-, fjärrvärme-, gas- och trafikstyrningsnät.

Begreppsmodellerna medför snabbare planering och bättre informationshantering

Syftet med begreppsmodellerna är att öka förståelsen om de termer som olika nätaktörer och deras intressentgrupper använder, förbättra kommunikationens exakthet och minimera feltolkningar. Begreppsmodellerna möjliggör en snabbare och effektivare hantering av infrastrukturinformation.

"Begreppsmodellerna är ett utmärkt verktyg också för att åstadkomma smidigare sambyggnad och utbyte av information mellan olika aktörer. All datamodellsbaserad stads- och infrastrukturplanering kan nu göras effektivare och med beaktande av alla funktioner. Framtidens digitala samhälle kräver fungerande fiberförbindelser som även utgör grunden för 5G. Det lönar sig att bygga fiberoptiska nät samtidigt som man bygger den övriga infrastrukturen, för då kan man spara upp till 40 - 50 procent av grävkostnaderna", säger kommunikationsnätsexpert Harri Grönroos från Kommunikationsverket.

Begreppsmodellerna underlättar vardagen för kommuner, nätaktörer och statsförvaltningen

Begreppsmodellerna kommer att göra flera olika aktörers arbete enklare. Det är inte bara nätaktörer utan också till exempel kommuner, Trafikverket, NTM-centralerna och Lantmäteriverket som behöver samutnyttja ledningsinformation. När man börjar planera ett nytt infraprojekt, ska man samla in information om områdets IT-, el-, naturgas-, vatten- och övriga nät samt harmonisera informationen på ett enhetligt sätt.

Till exempel kommuner gör upp kombinationskartor med information om alla underjordiska ledningar. Ledningsinformation måste digitaliseras om och om igen, och kartorna har inte stött samutnyttjande av information därför att det inte funnits några gemensamma begrepp. Begreppsmodellerna öppnar nya möjligheter för effektivare verksamhetssätt. I framtiden blir korrekta och enhetliga begrepp centrala i datamodellsbaserad planering.

Deltagarna i begreppsarbetet har varit Kommunikationsverket, Helsingfors stad, Helsingforsregionens miljötjänster, Åbo Vattenförsörjning Ab, Sitowise Oy samt över 20 experter hos nätaktörer. Projektet är ett av KIRAdigi-försöken som miljöministeriet stöder.

Ytterligare information:

Kommunikationsnätsexpert Harri Grönroos, tfn 0295 390 608, från utlandet +358 295 390 608

E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Nät , Sambyggnad , Nyheter

LinkedIn Print