Teleyrityksille oikeus luovuttaa vainajan digitaalinen jäämistö perikunnalle

Viestintävirasto katsoo, että teleyritys voi luovuttaa vainajan sähköiseen viestintään liittyvää aineistoa kuolinpesän osakkaille. Henkilön kuollessa hänen perikunnastaan tulee viestinnän osapuoli vainajan sijaan.

Viestintäviraston tulkinnan mukaan teleyrityksillä on oikeus luovuttaa vainajan viestit ja niihin liittyvät tunnistamistiedot sekä tietojen hallinnointiin tarvittavat kirjautumistunnukset kuolinpesän osakkaille. Tiedot voidaan luovuttaa samojen kriteereiden mukaisesti, kuin tiedot olisi voitu luovuttaa perittävälle itselleen tämän vielä eläessä. Teleyrityksille ei kuitenkaan ole sähköistä viestintää koskevissa laeissa asetettu velvollisuutta luovuttaa viestintää koskevia tietoja kuolinpesälle. Tiedonsaanti voi perustua esimerkiksi sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen.

Taustalla on digitaalisen jäämistön oikeudellista asemaa koskeva selvitys, jonka Viestintävirasto tilasi Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kankaalta. Selvityksen mukaan kirjesalaisuuden ja luottamuksellisen viestin perusoikeussuojan voidaan katsoa päättyvän henkilön kuollessa. Perintöoikeuden kannalta se merkitsee, että vainajan sähköiseen viestintään liittyvä aineisto siirtyy kuolinpesän osakkaille muiden asiakirjojen tapaan.

Viestintäviraston aiemman tulkintakäytännön mukaan teleyrityksillä ei ole ollut mahdollisuutta luovuttaa digitaalista jäämistöä perikunnan käyttöön, sillä sen katsottiin loukkaavan televiestinnän luottamuksellisuutta. Professori Kankaan selvityksen ja asian huolellisen arvioinnin perusteella Viestintävirasto päätyi muuttamaan aiempaa kantaansa ja sallimaan tietojen luovutuksen perikunnalle.

Lue Viestintäviraston teleyrityksille lähettämä ohjauskirje täältä [pdf, 52 KB]

Lisätiedot:
Jarkko Saarimäki, päällikkö, +358 40 8360 397, jarkko.saarimaki@ficora.fi

Asiasanat: Internet , Puhelin , Tietoturva , Teletoiminta , Tietosuoja , Ohjeet , Selvitykset , Uutiset

LinkedIn Print