Korkein hallinto-oikeus vahvisti Viestintäviraston näkemykset tilaajayhteystuotteiden sääntelytarpeesta - enimmäishintavelvoitteet KHO kumosi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti tänään antamissa päätöksissään Viestintäviraston näkemykset metallijohdin- ja valokuitutilaajayhteyksien sääntelytarpeesta. Sitä vastoin KHO kumosi Viestintäviraston päätöksen enimmäishinnan asettamisen osalta.

KHO on tänään antanut päätöksensä Anvia Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n tilaajayhteyksien vuokraamisesta. Viestintävirasto antoi asiaa koskevat huomattavan markkinavoiman päätökset vuonna 2012. KHO hylkäsi yritysten tekemät valitukset lukuun ottamatta enimmäishinnan asettamista koskevia velvoitteita.

KHO vahvisti Viestintäviraston näkemykset yritysten huomattavasta markkinavoimasta ja hintasääntelyn tarpeellisuudesta. Sekä metallijohdin- että valokuitutilaajayhteyksien vuokraaminen kohtuulliseen ja kustannuksiin perustuvaan hintaan on tarpeellinen kilpailun edistämiseksi ja markkinoille tulon esteiden poistamiseksi. Viestintävirasto on tältä osin tyytyväinen KHO:n antamiin päätöksiin.

KHO kumosi Viestintäviraston päätökset siltä osin kuin ne koskevat yrityksille asetettua velvoitetta noudattaa Viestintäviraston etukäteen määrittämää enimmäishintaa. KHO katsoi, että viraston esittämät perusteet enimmäishinnan asettamiselle eivät olleet riittävät ottaen huomioon lain edellytykset enimmäishinnan asettamisen poikkeuksellisuudesta. Viestintävirasto on pettynyt KHO:n linjaukseen, koska säännellyistä tuotteista perittävän enimmäishinnan määrittäminen etukäteen parantaisi sääntelyn ennakoitavuutta ja mahdollistaisi uusien tulijoiden pääsyn markkinoille hinnoittelun jälkikäteistä valvontaa tehokkaammin.

KHO:n antamien päätösten johdosta Viestintävirasto keskeyttää 10.10.2014 alkaneen lausuntokierroksen tilaajayhteyksien vuokraamiselle asetettavista enimmäishinnoista. Yritysten tulee huomioida voimassa pysyvän hintasääntelyn vaikutus hinnoittelussaan. Viestintävirastolla on puolestaan velvollisuus valvoa hinnoittelun lainmukaisuutta ja myös nyt vahvistettujen HMV-velvoitteiden noudattamista. Lisäksi Viestintävirasto ryhtyy arvioimaan KHO:n päätösten muita vaikutuksia muun muassa ennakkosääntelyn tarpeen arviointiin ja velvoitteiden asettamiseen jatkossa.

KHO:n päätös koskien Elisa Oyj:n valitusta

KHO:n päätös koskien TeliaSonera Finland Oyj:n valitusta

KHO:n päätös koskien Anvian valitusta

Lisätietoja antavat:

Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515

Valvonta-ryhmän päällikkö Sanna Hughes, p. 0295 390 522

Tilaajayhteys on se televerkon osa, jota käytetään laajakaistaliittymän tarjoamiseksi teleyrityksen verkon keskukselta loppuasiakkaalle. Toimiessaan muualla kuin omalla toimialueellaan liittymän myynyt palveluyritys vuokraa tilaajayhteyden toimialueen teleyritykseltä. Tilaajayhteysmarkkinoiden terve hinnoittelu on edellytys sille, että teleyritykset pystyvät kilpailemaan toistensa toimialueilla ja kykenevät täten tarjoamaan kuluttajille edullisia laajakaistapalveluja.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Hinnat , Huomattava markkinavoima , Kilpailu , Laajakaista , Uutiset

LinkedIn Print