Verkkovuokrauksen enimmäishintojen määrittämiseen uudet keinot - päätösluonnokset valmistuvat syksyllä

Julkaistu 22.05.2014

Viestintävirasto luopuu niin kutsutun komponenttimenetelmän jatkovalmistelusta ja sen soveltamisesta teleoperaattoreiden keskinäisten verkkovuokrien määrittämiseksi.

Menetelmän käyttö osoittautui mahdottomaksi, koska teleoperaattorit eivät pysty toimittamaan virastolle tarvittavia tietoja laajakaistaverkoistaan. Työ enimmäishintojen määrittämiseksi jatkuu, mutta päätösluonnosten antaminen viivästyy syksyyn.

Komponenttimenetelmän soveltamiseen ei edellytyksiä

Viestintävirasto ei pysty soveltamaan teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä kehitettyä menetelmää verkkovuokrien enimmäishintojen määrittämiseen, koska virasto ei ole alkuvuonna tehtyjen tarkastustenkaan jälkeen pystynyt varmistamaan menetelmän kannalta olennaisten tietojen luotettavuutta. Viraston saamat tiedot esimerkiksi verkon iästä ja rakentamiseen tarvittavan työn määrästä perustuvat järjestelmistä saatavien tietojen sijasta pääosin arvioihin, eivätkä tulokset ole uskottavia ja vertailukelpoisia.

– On erittäin valitettavaa, että näin vakavat ongelmat menetelmään liittyvässä tietojen saatavuudessa tulivat esille vasta työn loppuvaiheessa. Määritimme verkon rakenneosat yhteistyössä operaattoreiden kanssa jo vuosien 2012 ja 2013 aikana. Työn aikana korostimme, että komponenttien mukaiset tiedot tarvitaan teleyrityksiltä itseltään. Kehotimme yrityksiä myös valmistautumaan hyvissä ajoin tarvittavien tietojen toimittamisen, toteaa Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Enimmäishintojen määrittämisessä on ollut jo aikaisemmin viivästyksiä, koska teleyritykset eivät ole toimittaneet viraston tarvitsemia tietoja pyydetyssä aikataulussa.

Työ enimmäishintojen määrittämiseksi jatkuu teleoperaattoreiden omien laskelmien perusteella

Viestintävirasto jatkaa enimmäishintojen määrittämistä teleoperaattoreiden omien hinnoittelulaskelmien perusteella. Virasto on käynnistänyt yrityskohtaisen tutkinnan kuuden laajakaistaverkkojen vuokrauksen kannalta merkittävimmän teleyrityksen (Anvia Oyj, DNA Oy, Elisa Oyj, KYMP Oy, SSP Yhtiöt Oy ja TeliaSonera Finland Oyj) osalta. Viestintävirasto arvioi verkonvuokrauksen kustannuksia yhtiöiden itsensä esittämien laskelmien perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon soveltuvin osin myös komponenttimenetelmän kehittämistyössä saatuja tuloksia. Enimmäishintoja koskevat päätösluonnokset pyritään samaan valmiiksi syksyllä 2014.

Verkonvuokrauksen hintaa säännellään laajakaistamarkkinoiden kilpailun edistämiseksi ja palvelujen käyttäjien etujen turvaamiseksi. Ilman hintasääntelyä yritykset voivat vahvan markkina-asemansa turvin asettaa verkkojensa vuokran niin korkeaksi, että kilpailevien yritysten pääsy markkinoille käytännössä estyy. Tämä heikentää kilpailua, vähentää käyttäjien valinnanvapautta ja hidastaa palvelujen kehitystä ja hintojen laskua.

Aikaisemmat Viestintäviraston tiedotteet aiheesta:

Puutteet teleyritysten toimittamissa tiedoissa viivästyttävät verkkovuokrauksen enimmäishintojen määrittämistä (11.12.2013)

Viestintävirasto huolissaan korotettujen verkkovuokrien vaikutuksista laajakaistapalveluiden hintoihin (27.8.2013)

Lisätietoja:

Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, p. 0295 390 400
Markkinat-toimialan johtaja Johanna Juusela, p. 0295 390 402
Markkinat-toimialan apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515

Asiasanat: Internet , Hinnat , Huomattava markkinavoima , Kilpailu , Laajakaista , Markkinat , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print