Viestintävirastolle lisää työkaluja sähköisen viestinnän ohjaukseen ja valvontaan

Julkaistu 07.11.2014

Uusi sähköisen viestinnän säännökset kokoava laki, tietoyhteiskuntakaari, parantaa viestintäpalvelun käyttäjien oikeuksia saada kohtuuhintaisia, luotettavia ja toimivia viestintäpalveluja sekä lisää samalla tietoyhteiskunnan toimintavarmuutta.

"Viestintävirastolle uusi lakikokonaisuus tuo kaivattuja työkaluja sähköisen viestinnän ohjaukseen, valvontaan ja edistämiseen", sanoo Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Käyttäjien asema paranee

Julkisessa keskustelussa ollut käyttäjien tietosuoja vahvistuu lakiteitse. Tähän asti operaattoreita koskeneet tietoturva ja -suojavelvoitteet laajenevat myös muille internetin viestintäpalvelujen tarjoajille. Sääntely koskee esimerkiksi sosiaalisen median sisällä välitettyjä luottamuksellisia viestejä. Tavoitteena on, että jatkossa myös ulkomaisille yrityksille on aikaisempaa selvempää, mitä tietosuojalta ja tietoturvalta vaaditaan Suomeen sijoituttaessa tai Suomeen palveluita tarjottaessa. Kotimaisten yritysten kannalta tämä lisää tasapuolisuutta.

Jatkossa kuluttajan tulee saada liittymiin liittyvistä sopimuksista helposti riittävät tiedot palvelun sisällöstä ja oikeuksistaan palvelujen käyttäjänä. Lisäksi teleyritysten on tiedotettava nykyistä tehokkaammin asiakkaitaan oikeudesta viestinnän peruspalveluihin.

Viestintävirastolle tulee myös tehtäväksi kerätä tietoa ja tiedottaa verkkopalvelujen ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta ja hinnoista. Viestintävirasto kehittää tältä pohjalta omaa MONITORi-nimistä karttapalveluaan verkkosivuillaan jo kuluvana vuonna.

Alan kilpailu tehostuu

Viestintävirasto saa käyttöönsä uusia keinoja markkinoiden epäkohtiin puuttumiseksi mm. määrittämällä teleyrityksen tukkutuotteelle enimmäishinta osana huomattavan markkinavoiman sääntelyä. Viranomaisen mahdollisuus tehokkaaseen ja joustavaan sääntelyyn lisää kilpailun edellytyksiä viestintämarkkinoilla.

Television ja radion pitkäaikaisten ohjelmistotoimilupien myöntäminen siirtyy Viestintävirastolle, mikä joustavoittaa toimijoiden pääsyä markkinoille silloin, kun televisiotoiminnan kapasiteettia tai radiotoiminnan taajuuksia riittää kaikille hakijoille. Valtioneuvosto myöntää toimiluvan niukkuustilanteessa tai jos ohjelmistotoimiluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen.

Yhteiskunnan toimintavarmuus paranee

Erilaisiin tietoliikennekatkoksiin varaudutaan jatkossa entistä paremmin. Teleyrityksiltä vaaditaan parempaa varautumissuunnittelua. Samalla Viestintäviraston tiedonsaantioikeudet ja määräystoimivalta varautumiseen laajenevat.

Viestintäviraston häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän toiminta vakiinnutetaan uuden lain myötä lähivuosina. Ryhmä parantaa viranomaisten sekä tele- ja sähköalan keskeisimpien toimijoiden välistä yhteistoimintaa laajoissa viestintäverkkojen häiriötilanteissa, joita esimerkiksi myrskyt voivat aiheuttaa. Keskeisimmät verkonvalvomot ja muut kriittiset järjestelmät on puolestaan jatkossa ylläpidettävä siten, että ne voidaan poikkeusoloissa viipymättä palauttaa Suomeen.

Uusi verkkotunnusmalli voimaan 2016

Fi-verkkotunnusten hallinnoinnissa Viestintävirasto siirtyy tietoyhteiskuntakaaren myötä kansainvälisesti käytössä olevaan toimintamalliin. Verkkotunnuksia välittävät syyskuun 2016 jälkeen ainoastaan Viestintäviraston hyväksymät verkkotunnusvälittäjät. Samalla myös ulkomaiset yritykset saavat mahdollisuuden hankkia itselleen fi-verkkotunnuksen.


Lisätietoja tietoyhteiskuntakaaren mukanaan tuomista muutoksista antavat:

Tietosuoja, tietoturva, häiriötilanteiden valmiussuunnittelu:
päällikkö Jarkko Saarimäki, p. 0295 390 576

Markkinasääntely: päällikkö Sanna Hughes, p. 0295 390 522

Kuluttajansuoja, peruspalvelut:
apulaisjohtaja Petri Makkonen, p. 0295 390 516

Tiedon julkaisu viestintäpalveluista, MONITORi:
viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Orkola, p. 0295 390 493

Toimiluvat: päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446

Fi-verkkotunnukset: päällikkö Juhani Juselius, p. 0295 390 492


Viestintäviraston Viestintä, p. 0295 390 248 (mediapalvelu)

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 6.11.2014


Asiasanat: Internet , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Kilpailu , Liittymä , MONITORi , Markkinat , Tietosuoja , Verkkotunnukset , Uutiset

LinkedIn Print