Yhteiseurooppalaisella kampanjalla selvitettiin matkaviestinverkon toistinten korkeaa häiriöriskiä

Julkaistu 12.02.2015

Radiosignaalin vahvistamiseen tarkoitetut matkaviestinverkon toistimet aiheuttavat herkästi häiriöitä matkaviestinverkoille, minkä vuoksi niiden käyttö on Suomessa sallittua ainoastaan teleoperaattoreille. Eurooppalaisella kampanjalla tutkittiin markkinoilla olevien toistinten vaatimustenmukaisuutta häiriöriskin kartoittamiseksi. Kampanja osoitti puutteita sekä markkinoilla olevissa laitteissa että niiden käyttöohjeissa.

Matkaviestinverkon toistin on radiolaite, joka vahvistaa ja välittää radiosignaalia. Suomessa vain matkaviestinverkon operaattoreilla on oikeus asentaa ja käyttää matkaviestinverkon toistimia. Toistimen käyttö edellyttää lisäksi aina Viestintäviraston myöntämää radiolupaa.

Matkaviestinverkon toistimen luvaton käyttö on rangaistavaksi säädetty teko, josta Viestintävirasto tekee ilmoituksen poliisille. Myös operaattorit voivat vaatia korvauksia, mikäli toistinten luvaton käyttö aiheuttaa niille taloudellista vahinkoa.

Erityisen riskialttiita ovat niin sanotut laajakaistaiset toistimet, jotka vahvistavat useamman operaattorin käytössä olevia taajuuksia. Ne voivat lähettää signaalia kontrolloimattomasti myös muilla kuin halutulla taajuusalueella aiheuttaen häiriöitä lähimpien matkaviestinverkkojen tukiasemien toimintaan. Pahimmillaan häiriö saattaa estää kokonaan matkapuhelinten yhteyden matkaviestinverkkoon.

Matkaviestinverkon toistinten myynti ja markkinointi on sinänsä lainmukaista, edellyttäen että laitteet täyttävät niille asetetut olennaiset vaatimukset. Yksityishenkilö tai yritys toimii kuitenkin vastoin lakia ottaessaan toistimen käyttöön. Käyttäjien tulisi aina ottaa yhteyttä omaan palveluoperaattoriinsa ja pyytää näiltä ratkaisuja matkapuhelujen kuuluvuutta koskevissa ongelmatilanteissa.

Markkinavalvontakampanjalla selvitettiin toistinten vaatimustenmukaisuutta

Suuren häiriöriskinsä vuoksi matkaviestinverkon toistimet valittiin vuonna 2014 toteutetun 6. yhteisen eurooppalaisen radiolaitteiden markkinavalvontakampanjan kohteeksi. Kampanjan toteutti EU:n komission perustama radiolaitteiden markkinavalvontaviranomaisten yhteistyöryhmä R&TTE Adco. Toistinten käytölle on asetettu rajoituksia kaikissa EU-, ETA- ja EFTA-maissa. Käyttö edellyttää lupaa joko viranomaiselta tai siltä matkaviestinoperaattorilta, jolle osoitettuja taajuuksia halutaan käyttää.

Vain noin kolmannes kampanjan puitteissa testatuista toistimista täytti niille asetetut tekniset vaatimukset. Myös markkinoilla olevien laitteiden käyttöohjeissa ja muissa dokumenteissa sekä merkinnöissä todettiin merkittäviä puutteita. Kampanjaraportissa kiinnitettiin huomiota siihen, että myös vaatimustenmukaiset laitteet aiheuttavat merkittävän häiriöriskin, jos niitä ei asenneta asianmukaisesti. Johtopäätöksissä todettiin edelleen, että toistimia koskevat eurooppalaiset standardit on kehitetty ammattimaista käyttöä varten. Nykyiset standardit eivät siksi sovellu yksityishenkilöiden käyttöön ja itse asennettaviksi tarkoitettuihin laitteisiin.

Viestintävirasto valvoo Suomessa markkinoilla olevien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta sekä radiolaitteiden käyttöä. Viestintävirasto voi kieltää vaatimusten vastaisen laitteen kaupanpidon.

Linkki kampanjaraporttiin: 6th MSC under R&TTE on Mobile Phone repeaters [pdf, 145 KB]

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki, p. 0295 390 645

Asiasanat: Puhelin , Taajuudet , Radiolaite , Vaatimustenmukaisuus , Valvonta , Viat ja häiriöt , Uutiset

LinkedIn Print