Viestintävirasto edistää kilpailua kuitumarkkinoilla

Julkaistu 24.01.2017

Viestintävirasto on analysoinut Suomen laajakaistamarkkinat ja julkaissut huomattavaa markkinavoimaa (HMV) koskevat päätösluonnoksensa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan kilpailu kuitumarkkinoilla ei ole päässyt kehittymään liian korkeiden tukkuhintojen vuoksi. Sääntelyä halutaan myös keventää.

Viestintävirasto näkee tarpeelliseksi asettaa kolmelle markkinajohtajalle, Elisa Oyj:lle, TeliaSonera Finland Oyj:lle ja DNA Oyj:lle kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Asetettavien enimmäishintojen myötä kilpailu kuitumarkkinoilla pääsee kunnolla vauhtiin ja kansalaiset sekä yritykset saavat kehittyvistä laajakaistamarkkinoista kaiken hyödyn irti. Ilman etukäteen asetettavia enimmäishintoja kilpailu ei kuituverkoissa etene digiyhteiskunnan vaatimassa tahdissa.

Analyysien perusteella laajakaistamarkkinoille pyrkivät yritykset kohtaavat edelleen merkittäviä markkinoillepääsyn esteitä, jotka johtuvat mm. korkeista kustannuksista, joita oman verkon rakentaminen edellyttää. Ensisijainen keino markkinoillepääsyyn onkin tukkutuotteiden vuokraaminen muilta teleyrityksiltä. Suomessa toimii edelleen useita HMV-yrityksiä, jotka pystyvät hyödyntämään markkinavoimaansa ja vaikeuttamaan markkinoillepääsyä mm. hinnoittelemalla tukkutuotteet kohtuuttoman korkealle tasolle. "Erityisen ongelmallista on kuitutilaajayhteyksien hinnoittelu", painottaa Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Sääntelyä myös kevennetään

Viestintäviraston näkemyksen mukaan sääntelyä voidaan keventää kuparitilaajayhteyksiltä. HMV-sääntely on poikkeuksellista ja sitä tulee asettaa vain silloin kun sen nähdään olevan välttämätöntä kilpailun esteiden poistamiseksi. Viestintävirasto ei näe kuparitilaajayhteyksien hintasääntelylle enää pakottavaa tarvetta, vaan esittää hintasääntelyn poistamista.

Vaikutukset investointeihin

Asetettavien velvollisuuksien tavoitteena on lisätä kilpailua. "Kilpailun lisääntymisen myötä yritykset pyrkivät tehostamaan toimintaansa ja lisääntyvä kilpailupaine on yleisesti yksi selkeimmistä investointeihin kannustavista syistä", toteaa johtaja Johanna Juusela. Kilpailun pääasiallisena tarkoituksena on edistää loppukäyttäjien valinnanvapautta ja kohtuuhintaisten laajakaistapalvelujen saatavuutta niin kansalaisille kuin yrityksille.

Päätösluonnokset on nyt lähetetty sidosryhmille lausuttavaksi, minkä jälkeen Euroopan komissio ottaa niihin vielä kantaa.

Lausuntopyyntö laajakaistatukkumarkkinoiden HMV-päätösluonnoksista

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Aleksandra Partanen, p. 0295 390 529

Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515

Huomattavan markkinavoiman (HMV) sääntelyn avulla edistetään kilpailua ja poistetaan markkinoille tulon esteitä. HMV-sääntely on ennakkosääntelyä, jossa HVM-yrityksen nimeämisellä ja erityisvelvoitteiden asettamisella pyritään ennalta vaikuttamaan sellaisten markkinoiden toimintaan, joilla on havaittu erityisiä kilpailuongelmia.

Tilaajayhteys on loppuasiakkaan tilojen sekä tilaajayhteysverkon keskuksen, keskittimen tai muun vastaavan laitetilan välinen fyysinen yhteys.

Asiasanat: Internet , Hinnat , Huomattava markkinavoima , Investoinnit , Kilpailu , Laajakaista , Markkinat , Teleyritys , Verkot , Lausuntopyynnöt , Uutiset

LinkedIn Print