Enimmäishinta tunnisteen luomiselle - luottamusverkoston neuvottelut takkuavat

Julkaistu 24.04.2018

Enimmäishintapäätös laskee vahvojen sähköisten tunnisteiden tarjoajien välillä perittyjä tukkuhintoja ja lisää kilpailua tunnistuspalvelujen markkinoilla. Markkinakilpailua kiritetään myös tunnistuspalvelujen tarjoajien luottamusverkostolla, jonka sopimusneuvottelut eivät kuitenkaan ole edenneet toivotunmukaisesti.

Viestintävirasto on antanut tunnistuslain muutoksen edellyttämän päätöksen ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishinnasta seuraavalle viidelle vuodelle. Päätöksessä asetettu enimmäishinta tulee laskemaan vuosittain 2,51 eurosta 79 senttiin. Päätös perustuu määräaikaiseen säännökseen, minkä jälkeen enimmäishintasääntely poistuu vuoden 2022 lopussa.

Kuva 1: Ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishinta.

Ensitunnistamisen ketjuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas luo olemassa olevalla vahvalla sähköisellä tunnisteella uuden vahvan sähköisen tunnisteen. Asiakas voi esimerkiksi käyttää pankin tarjoamaa verkkopankkitunnusta rekisteröidäkseen itselleen matkaviestinoperaattorin tarjoaman mobiilivarmenteen.

Kun asiakas hakee sähköisesti uutta tunnistetta, näkyvän prosessin taustalla olemassa olevan tunnisteen tarjoaja siirtää toiselle palveluntarjoajalle tarvittavat tunnistustiedot uuden tunnisteen luomiseksi, esimerkiksi pankki siirtää operaattorille tarvittavat tunnistustiedot mobiilivarmenteen luomiseksi. Kaikki tämä tapahtuu sähköisesti, ja asiakas saa käytännössä uuden tunnisteen käyttöönsä saman tien. Asiakkaan olemassa olevan tunnisteen tarjoaja perii tästä korvauksen uuden tunnisteen tarjoajalta. Kyse on siis eräänlaisesta tukkuhinnasta, johon nyt Viestintäviraston päätöksellä kohdistetaan enimmäishintasääntelyä. Päätös ei koske hintoja, joita tunnisteen tarjoajat voivat periä suoraan asiakkailtaan.

Lisää kilpailua ja vaihtoehtoja sähköisten asiointipalvelujen tarjoajille

Enimmäishintasääntelyn odotetaan lisäävän uusien vahvojen sähköisten tunnisteiden tarjoamista ja luomista. Parantuneet mahdollisuudet luoda uusi tunniste lisää myös sähköisten asiointipalvelujen mahdollisuuksia kilpailuttaa tunnistuspalvelujen tarjoajia. Jonkin tunnisteen pois jääminen valikoimasta ei ole yhtä suuri ongelma kuin ennen, koska palvelun käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus luoda olemassa olevalla tunnisteella uusi asiointipalvelun hyväksymä tunniste.

Toivottavaa kuitenkin olisi, että ainakin suurin osa tunnisteista olisi käytettävissä asiointipalveluissa. Tällöin asiointipalvelujen asiakkaiden ei tarvitse hankkia useita tunnistusvälineitä, vaan ne voivat jatkossakin pärjätä yhdellä tai muutamalla tunnisteella. Tämän kannalta on olennaista, että luottamusverkoston sopimusneuvottelut etenevät niin, että asiointipalveluille saadaan luotua mahdollisuus hankkia tunnistuspalvelut kattavasti yhdeltä tai muutamalta tunnisteita välittävältä palveluntarjoajalta.

Luottamusverkoston sopimusneuvottelut takkuavat

Luottamusverkoston sopimusneuvottelut ovat olleet takkuisia, eivätkä ne ole edenneet toivotusti. Joukosta löytyy kuitenkin joitakin positiivisia poikkeuksia.

Kartoituksen perusteella monet pienistä ja osa keskisuurista pankkitunnisteita tarjoavista pankeista ovat päässeet sopimuksiin tunnistusta välittävien palvelujentarjoajien kanssa. Isojen pankkien kohdalla sopimusten aikaansaaminen on kuitenkin ollut hidasta ja vaikeaa, vaikkakin yksittäisiä sopimuksia on syntynyt.

Kartoituksessa tuli myös esille, että jotkin pankit jatkavat edelleen joidenkin sellaisten vaatimusten esittämistä, joiden Viestintävirasto on tulkinnut olevan lainsäädännön vastaisia. Näiden osalta Viestintävirasto arvioi jatkotoimenpiteiden tarvetta sopimusten syntymisen edistämiseksi ja tasapuolisen toimintakentän takaamiseksi.

Kantava ajatus tunnisteiden välittämisen mahdollistamisessa on se, että sähköisiä asiointipalvelujen tarjoajat voivat kilpailuttaa ja ostaa tunnistuspalvelut yhdeltä tai muutamalta tunnisteita välittävältä palveluntarjoajalta. Tällä hetkellä asiointipalvelun tarjoajat joutuvat tekemään sopimuksen tunnistuspalveluista käytännössä kaikkien tunnisteiden tarjoajien kanssa erikseen. Näiden palvelujen hinnat ovat monin paikoin korkeita, koska kilpailua tunnistuspalvelujen markkinoilla ei juuri ole. Tunnistuksen välittämistä varten on rakennettu luottamusverkosto, johon kuuluu se, millä käytänteillä ja teknisillä toteutuksilla tunnisteita voidaan välittää. Tunnistuksen välittäjän tulee sopia tunnisteita tarjoavien tunnistuspalvelujen kanssa tunnistuksen välittämisestä.

Kartoitus toteutettiin helmikuun lopun ja maaliskuun alun aikana luottamusverkostossa tunnisteita tarjoaville ja tunnisteita välittäville palvelujentarjoajille kohdistetulla kyselyllä. Viestintävirasto on päivittänyt kartoitusta ajantasaisilla tiedoilla ja saanut tietoja saavutetuista uusista yksittäisistä sopimuksista.

Lisätietoja:

Päällikkö Jukka-Pekka Juutinen, p. 0295 390 523
Lakimies Marko Priiki, p. 0295 390 596
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Päätös ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishinnasta

Taustatietoja medialle aiheesta:

Vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä (tunnisteita) Suomessa ovat tällä hetkellä verkkopankkitunnukset, teleoperaattoreiden mobiilivarmenteet ja Väestörekisterikeskuksen kansalais- ja organisaatiovarmenteet. Vahvat sähköiset tunnistusvälineet on merkitty rekisteriin, joka löytyy Viestintäviraston verkkosivuilta.

Tunnistusvälineen tarjoajat myöntävät vahvoja tunnistusvälineitä käyttäjille. Tunnistusvälineen tarjoaja on esimerkiksi pankki tai teleyritys, joka tarjoaa yleisölle vahvan sähköisen tunnistamisen tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tunnistusvälityspalvelun tarjoaja on taho, joka välittää vahvan sähköisen tunnistamisen tunnistustapahtumia erilaisille asiointipalveluille eli sähköiseen tunnistukseen luottavalle osapuolelle (esim. verkkokauppa tai valtionhallinnon sähköinen palvelu). Molempiin viitataan yhdessä tunnistuspalvelun tarjoajina.

Tunnistuspalvelun tarjoajat kuuluvat luottamusverkostoon. Luottamusverkoston perustamisen tavoitteena on, että erilaisia verkkopalveluita tarjoavat asiointipalvelut voisivat hankkia asiakkaidensa tunnistamiseen tarvitsemansa tunnistuspalvelut yhden välityspalvelun kautta, vaikka verkkopalvelun asiakkailla olisi mikä tahansa suomalainen tunnistusväline käytössään.

Ensitunnistamisella tarkoitetaan vahvan sähköisen tunnisteen hakijan henkilöllisyyden todentamista ennen sen myöntämistä käyttäjälle. Ensitunnistaminen voi tapahtua joko henkilökohtaisesti tai sähköisesti. Jos sähköinen ensitunnistaminen perustuu asiakkaalla jo olevaan tunnisteeseen, puhutaan ensitunnistamisen ketjuttamisesta. Asiakas voi hakea olemassa olevan vahvan sähköisen tunnistusvälineen avulla vastaavan tasoista sähköistä tunnistusvälinettä, jos uuden välineen myöntäjä on sen mahdollistanut.

Asiasanat: Tietoturva , Sähköinen tunnistaminen , Päätökset , Uutiset

LinkedIn Print