Viestintäviraston tietotilinpäätös: EU:n tietosuoja-asetus ja avoimet tietoaineistot muuttavat toimintaa

Julkaistu 05.03.2018 | Päivitetty 06.03.2018

Viestintävirastossa tehokas tiedon hallinta ja jakaminen on tunnistettu kriittiseksi osa-alueeksi. Tietojenkäsittelyn lainmukaisuus on virastolle tärkeää: kaikessa toiminnassa otetaan huomioon sääntelyn asettamat velvoitteet sekä sisäiset säännöt. Viestintävirasto noudattaa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tilintekovelvollisuusperiaatetta, joka tulee sovellettavaksi 25.5.2018. Tarkempaa tietoa on vuoden 2017 tietotilinpäätöksessä.

Viestintävirasto on toiminta-ajatuksensa mukaisesti rohkea viestintämarkkinoiden ja -palvelujen valvoja ja edistäjä kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi. Viraston strategia 2012–2020 tähtää visioon, että kaikille Suomessa on tarjolla varmaa ja vaivatonta viestintää viimeistään vuonna 2020.

Tavoitteeseen päästään varmistamalla, että

1. Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu

2. Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee

3. Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät

Viestintävirasto kerää tietoja kerätään ohjaus- ja valvontatehtäviin. Viestintäviraston vastuulla on viestiä verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta ja hinnoista sekä tietoturva-asioista ja viestintäverkkojen ja -palvelujen toimivuudesta.

EU:n tietosuoja-asetus yhtenäistää kansalaisten suojan

EU:ssa hyväksytty uusi tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen. Sen tavoitteena on luoda EU-kansalaisia koskeva yhtenäinen ja ajanmukainen tietosuojasääntely. Tietotilinpäätöksessä kerrotaan tarkemmin tulevan tietosuoja-asetuksen vaatimuksista ja niihin valmistautumisesta.

Avoimet tietoaineistot luovat pohjan uusille palveluille

Tietopääoman arvo kasvaa sitä jalostettaessa ja jaettaessa. Tiedon avaaminen tuo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, tutkimukselle ja koulutukselle. Samalla voidaan kehittää nykyistä parempia palveluja kansalaisille, tukea päätöksentekoa ja tehostaa hallinnon toimintaa.

Tutustu Viestintäviraston avaamiin tietoaineistoihin verkkosivuilla.

Tiedot löytyvät myös avoindata.fi- ja liikennelabra.fi-portaaleista sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan datakatalogista.

Laki, sopimukset, tietoturva ja riskienhallinta ohjaavat tiedon käsittelyä

Viestintävirastoa velvoittavat lainsäädäntö sekä kansalliset ja kansainväliset sopimukset. Tietojen luovuttaminen virastosta perustuu julkisuuslakiin sekä viraston solmimiin sopimuksiin ja käytännesääntöihin. Viestintäviraston toimintaa ohjaa tietoturvallisuuspolitiikka ja ISO/IEC 27001:2013 -standardin mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä. Riskienhallinta kuuluu keskeisesti Viestintäviraston toiminnanohjausjärjestelmään ja johtamiseen.

Viestintäviraston toimintaa valvovat liikenne- ja viestinministeriö sekä muun muassa valtiovarainministeriö, Valtiokonttori ja Valtiontalouden tarkastusvirasto. Viraston toimintaa valvotaan myös ISO 27001 -standardin mukaisella sisäisellä auditoinnilla.

Viestintäviraston vuoden 2017 tietotilinpäätös

Lisätiedot

Talouspäällikkö Petra Ruotsalainen, p. 029 539 0419

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Avoin data , Tietosuoja , Tilinpäätökset , Uutiset

LinkedIn Print