Puolesta-asiointi lisää valinnanvapautta ja palveluvalikoimaa liikkumispalveluiden hankinnassa

Liikennepalvelulain toinen vaihe hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa. Laki sisältää tietorajapintojen avaamiselle uusia vaatimuksia, jotka mahdollistavat ns. puolesta-asioinnin hankittaessa liikkumispalveluita.

Puolesta-asioinnissa henkilön jossain liikkumispalvelussa oleva asiakastili voidaan kytkeä toisen yrityksen palveluihin, jolloin asiakas saa hyödynnettyä esimerkiksi liikkumispalvelun tarjoajan erilaiset kausi- ja alennustuotteet myös sitä kautta. Laki myös laajenee kattamaan meri- ja lentoliikenteen ja useiden muiden liikkumispalveluiden myyntirajapinnat.

Toimijatapaamisilla saadaan erilaiset näkökohdat huomioitua

Liikkumispalveluiden tarjoajien ja muiden sidosryhmien tapaamisissa on kartoitettu toimijoiden näkemyksiä puolesta-asioinnin vaikutuksista. Toimijoiden näkemykset otetaan huomioon, kun Viestintäviraston vetämä Lippu-hanke jatkuu käytännesääntöjen ja rajapintamäärittelyiden edelleen työstämisellä.

Uusia rajapintoja tarvitaan

Puolesta-asioinnin käyttötapaukset tulee kuvata, jotta voidaan arvioida tarve uusille rajapinnoille. Yksittäisiä käyttötapauksia ovat muun muassa valtuutus, jossa luodaan asiointisuhde liikkumispalvelun tarjoajan ja sen lipputuotteita asiakkaalle välittävän toimijan välille, sekä erilaisten henkilökohtaisten alennuslippujen sekä kanta-asiakasohjelman piiriin kuuluvan lipun ostaminen. Toimijoiden osallistuminen aktiivisesti erilaisten käyttötapausten määrittelytyöhön on tärkeää, jotta eri liikkumispalveluiden erityistarpeet saadaan mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Käytännesääntöjä täydennetään ja selkeytetään

Puolesta-asioinnin toteutukseen liittyy monia kysymyksiä, joihin toimijat toivovat ohjeistusta. Tällaisia asioita ovat muun muassa liikennepalvelulain käyttäjätilin määrittely ja puolesta-asiointiin liittyvät tietosuojakysymykset. Ydinkysymysten osalta on nähty tarpeelliseksi hankkia ulkopuolista asiantuntemusta. Hankkeessa teetetäänkin konsulttiselvityksiä esteettömyyttä, meri- ja lentoliikennettä sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaikutuksista puolesta-asioinnin toteutukseen. Puolesta-asioinnin myötä käytännesääntöjen laajuus kasvaa. Tavoitteena on selkeyttää käytännesääntösuositusta, jotta erilaiset toimijat voisivat hyödyntää sitä mahdollisimman helposti.

Lippu-verkosto on toimijoiden tukena

Puolesta-asioinnin toteutuksessa voi olla monenlaisia eroavaisuuksia toimijasta ja tarjottavasta liikkumispalvelusta riippuen. Lippu-verkoston työpajoissa ja verkostokokouksissa toimijat pääsevät itse vaikuttamaan heitä koskevien toteutussuositusten laadintaan ja voivat siten edesauttaa mahdollisimman hyvin eri osapuolia tyydyttävien ratkaisujen syntyyn. Ensimmäisissä työpajoissa osanotto oli runsasta ja aktiivista. Toivottavasti tämä hyvä vire jatkuu syksyyn saakka, jotta toimijoita hyödyttävien suositusten sisältöä saataisiin valmiiksi jo loppusyksystä. Liikennepalvelulain puolesta- asiointia koskeva säännös tulee voimaan 1.1.2019.

Lue lisää Lippu-hankkeesta.

Kirjoittaja on Viestintäviraston Lippu-hankkeen hankekoordinaattori.


Myyntirajapinta = Rajapinta liikkumispalvelun tuottajan lippu- ja maksujärjestelmään. Rajapinnan kautta voi varata ja tilata matkan tai muun liikkumispalvelun. Myyntirajapinnan kautta esimerkiksi kuljetuspalvelun tuottaja voi päästää välitys- tai yhdistämispalvelun tuottajan hankkimaan matkalipun tai varaamaan ajoneuvon omalle asiakkaalleen. Myyntirajapinnassa siirretään osittain samoja tietoja kuin liikennepalvelulain edellyttämässä olennaisten tietojen rajapinnassa.

Puolesta-asiointi = Asioiminen asiakkaan tahdosta ja hänen puolestaan eri palveluissa. Liikennepalvelulaki velvoittaa liikkumis- tai yhdistämispalvelun tarjoajan tai näiden puolesta lippu- ja maksujärjestelmästä vastaavan toimijan mahdollistamaan puolesta-asioinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että toiselle liikkumis- tai yhdistämispalvelun tarjoajalle tulee avata pääsy järjestelmiin hankkimaan palvelun käyttäjän pyynnöstä hänen puolestaan lipputuotteita tai muita liikkumispalvelun käyttöön oikeuttavia tuotteita hyödyntäen palvelun käyttäjän olemassa olevalla käyttäjätilillä olevia tunniste- ja käyttäjätietoja.

Lähde: Liikenneviraston julkaisema sanasto.

Asiasanat: Tietoturva , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Saatavuus , Toimivuus , Verkosto , Blogit

LinkedIn Print